Adatkezelés

Adatkezelési szabályzat

A Szabályzat meghatározza az Oktatási Stúdió 90’ Kft (3529 Miskolc, Csabai kapu 25., Adószám: 11449351-2-05) továbbiakban: Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját.
A szabályok kialakításakor az Adatkezelő az alábbi jogszabályok előírásait alkalmazta:
a. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló 2011. évi CXII. törvény,
b. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).
c. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
d. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
e. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
f. a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet;
g. az egyes hatósági képzések egyedi szabályozásáról szóló rendeletek


Adatkezelés célja
Az oktatási és vizsgáztatási szolgáltatás nyújtása, az Adatkezelő és ügyfelei között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés során létrejött, fenti törvények hatálya alá tartozó adatok felvétele, tárolása, felhasználása, adatszolgáltatás teljesítése.


Az Adatkezelő adatai
Név: Oktatási Stúdió 90’ Kft
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 25.
Kapcsolattartás: +36-46-401-006 ill. info@oktatasi-studio.hu
Adószám: 11449351-2-05
Cégjegyzésszám: 05 09 006015
Felnőttképzési engedélyszám: B/2020/003103 ill. E/202/000359


A szabályzatban használt fogalmak meghatározása
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.


A kezelt személyes adatok köre
Felnőttképzési szolgáltatással és vizsgáztatási tevékenységgel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja:
Adatkezelő szolgáltatás nyújtásának biztosítása, képzéseken és vizsgákon történő részvétel, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,.
Kezelt személyes adatok:
– az Érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, e-mail címe, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, társadalombiztosítási
azonosító jele, személyigazolványának száma, munkajogi státusza;
– a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismeretével, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak.
Az adatkezelés időtartama:
Jogszabályokban – felnőttképzési törvény és szakmai vizsgaszabályzat – meghatározott ideig.
Adatkezelés jogalapja:
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet
Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, felnőttképzésben történő részvételhez szükséges.


Oktatókkal és egyéb, az oktatást segítő személyekkel összefüggő adatok
Az adatkezelés célja: Adatkezelő oktatási és vizsgáztatási szolgáltatás nyújtásának biztosítása, bér és egyéb járandóság kifizetésének biztosítása.
Kezelt személyes adatok: Az Érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, e-mail címe, társadalombiztosítási azonosító jele, adó azonosító jele, munkajogi státusza, bankszámlaszáma.
Az adatkezelés időtartama: Amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri, minimum a jogszabályokban – társadalombiztosításról és adózásról szóló törvény – meghatározott ideig.
Adatkezelés jogalapja:
Az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet az Érintett a szerződéskötés útján a jelen Szabályzat elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg. Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.


Adattovábbítás
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.


Érintett jogai és jogérvényesítés
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az
Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.


Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján vagy/és jogszabályi felhatalmazás alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.


Rendelkezés személyes adatokkal
A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az Adatkezelő levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény esetén a teljesítést követően a
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.


Jogérvényesítési lehetőségek
Bírósághoz fordulás joga:
Jogainak megsértése esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.
Hatósági eljárás:
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, elektronikus elérhetőség:
ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: http://naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.


Jelen adatkezelési szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2022.01.01.

Cookie Szabályzat